• WELCOME TO ORADEA AIRPORT

  WELCOME TO ORADEA AIRPORT

 • TAROM

  TAROM

 • Compania aeriană TAROM operează următoarele rute de pe Aeroportul Oradea:

  • Oradea - București, în zilele de Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri și Duminică

  Grăbeste-te și rezervă-ți biletele pe www.tarom.ro, la Call Center sau la Agențiile TAROM și cele partenere.

  Avantajos pe orice destinație!

Concurs

*REGULAMENT CONCURS (click aici)

DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA 03.11.2017-12.11.2017


1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. R.A. AEROPORTUL ORADEA cu sediul în Oradea, Calea Aradului nr.80, jud. Bihor, ROMANIA, telefon / fax 0040-259-455641, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/1252/1992, având cod de înregistrare RO 73452, reprezentată de Gheorghe PASC, în calitate de Director General

în colaborare cu

Ryanair Limited, cu sediul în Aeroportul din Dublin, comitatul Dublin, Irlanda, companie irlandeză având nr. de înregistrare 104547, CUI 4749148U, reprezentată de dl. Chiara Ravara, în calitate de Senior Sales & Marketing Manager.

1.2. Concursul se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmează "Regulamentul") obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament pe parcursul Concursului, dar nu înainte de a anunţa modificarea pe website-ul regiei www.aeroportoradea.ro

1.3. Pentru aducerea la cunoștința publicului, Regulamentul este întocmit și este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, prin accesarea link-ului www.aeroportoradea.ro/concurs. De asemenea, acesta va fi disponibil în formatul tipărit la sediul Organizatorului R.A. Aeroportul Oradea.

2. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat și desfășurat prin intermediul:

- paginii online www.aeroportoradea.ro și Facebook.com/AeroportOradea

2.2. Perioada de desfășurare a Concursului este 3 noiembrie - 12 noiembrie 2017.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Concursul este deschis tuturor persoanelor care, pentru a fi considerate eligibile, îndeplinesc următoarele condiții cumulative (denumite în continuare Participanți):

3.1.1. Respectă termenii și condițiile stipulate în prezentul regulament.

3.1.2. Sunt persoane fizice rezidente, cu domiciliul legal în România

3.1.3. Au împlinit vârsta de 18 ani înainte de 03.11.2017.

3.1.4. Nu pot participa la Concurs următoarele categorii de persoane:

 • Angajații Organizatorului
 • Angajații oricăror companii implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Concursului
 • De asemenea, soțul/soția și rudeniile de gradul I și gradul II ale angajaților menționați mai sus (respectiv copii/părinți, frați/surori)
 • Persoane juridice

4. MODUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI

4.1. Pentru a participa, Participanții trebuie să îndeplinească cerințele Secțiunii 3.

4.2. Pentru a participa la tragerea la sorți, Participanții la prezenta Campanie trebuie să:

 • Completeze cu date personale formularul existent pe website-ul www.aeroportoradea.ro/concurs cu următoarele informații:
  • Nume și Prenume
  • Adresa de e-mail
 • Răspundă la întrebarea "Unde vrei să călătorești?"

4.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice Participant în cazul în care se observă tentative de fraudă.

5. PREMIILE CONCURSULUI

5.1. Concursul va avea 1 (un) câștigător.

5.2. În cadrul Concursului va fi acordat prin tragere la sorți, 1 (un) Voucher, valabil pentru rezervarea a câte 2 (două) zboruri tur/retur din Oradea către Memmingen sau respectiv, Dusseldorf Weeze cu compania aeriană Ryanair.

5.3. Descriere Premiu: Voucher ce poate fi utilizat o singură dată pentru a solicita rezervarea a două bilete de călătorie (tur/retur) cu compania Ryanair, valabil până la data de 13.12.2017, și călătorii în perioada 13.12.2017 – 13.04.2018, excluzând 15.12.2017-15.01.2018 și 22.03.2018 – 08.04.2018.

6. ACORADEA PREMIILOR

6.1. Câștigătorul Concursului va fi desemnat prin tragere la sorți electronică prin intermediul aplicației online random.org, în data de 13.11.2017.

6.2. Tragerea la sorți se va efectua în prezența unei comisii de analiză și validare a câștigătorilor concursului alcătuită din trei persoane, din cadrul R.A. Aeroportul Oradea. Membrii desemnați vor fi împuterniciți prin Decizie internă semnată de reprezentantul legal al Organizatorului.

6.3. În cadrul tragerii la sorți, ulterior extragerii participantului câștigător, se va trage la sorți un participant cu titlu de rezervă. Ulterior extragerii, membrii comisiei vor întocmi un proces verbal de tragere la sorți în care vor include informațiile relevante despre participantul câștigător și despre rezerva acestuia.

6.4. Organizatorul se obligă să facă public numele câștigătorului, precum și câștigul acestuia, prin intermediul paginii online www.aeroportoradea.ro și a paginii de facebook Facebook.com/AeroportOradea.

6.5. În cazul în care, în termen de 48 de ore nu se poate lua legătura cu câștigătorul desemnat, premiile se vor acorda următorului extras (rezervă).

6.6. În circumstanțe care nu depind de Organizator, acesta nu își asumă responsabilitatea respectării termenelor mai sus menționate.

6.7. Premiul care nu poate fi acordat după tragerea la sorți din diverse motive cum ar fi situația in care câștigătorul nu poate fi contactat din diverse motive, sau refuză premiul, vor rămâne la dispoziția Organizatorului și se va acorda rezervei.

7. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

7.1. Câștigătorul nu are posibilitatea să primească alte beneficii și nici să solicite modificarea parametrilor premiului.

7.2. Câștigătorul Premiului nu poate ceda premiul unei alte persoane.

7.3. Câștigătorii nu poate solicita contravaloarea în bani a Premiului.

8. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

8.1. Eventualele litigii având ca părți pe Organizatorul Campaniei și un Participant la Campanie vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi soluționate de instanța competentă.

8.2. Legea aplicabilă este legea română.

9. DISPOZIȚII FINALE

9.1. Concursul poate înceta sau să fie suspendat în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau caz fortuit în condițiile legii. În contextul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: calamitățile naturale, războaie, incendii, inundații, greve, cutremure, alte catastrofe de orice fel. De asemenea, prin caz fortuit se înțelege un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

9.2. Eventualele reclamații legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe următoarea adresă: R.A. Aeroportul Oradea, Calea Aradului, nr. 80, Oradea, Bihor, România, sau la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în maximum 5 zile lucrătoare de la publicarea câștigătorilor. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio altă reclamație.

9.3. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor.

9.4. Prin participarea la Concurs, Participanții sunt de acord să respecte regulile și toate condițiile stabilite de Regulamentul Oficial al Concursului. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. În cazul în care Organizatorul Concursului constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate în prezentul Regulament oficial, acesta își rezervă dreptul de a suspenda/retrage oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului respectiv, fără să datoreze vreo despăgubire pentru aceasta.

9.5. Organizatorul Concursului își rezervă dreptul de a îmbunătăți sau modifica prezentul Regulament prin întocmirea unui act adițional. Modificarea își produce efectele de la data publicării ei.

C.M. Nr. 1178/02.11.2017/N.R/N.R.ACI Europe

Aeroportul Oradea

Adresa: Calea Aradului nr. 80
Telefon: +40 259 416 082 | +40 259 413 951
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Urmăreşte-ne

Copyright © . Toate drepturile rezervate Aeroportul Oradea. Web Hosting & Design by Weblike PRO | Proper Marketing-Events